Go to Top

وبلاگ

روشهای کشاورزی پایدار

  • http://eberhardshargh.ir/wp-content/uploads/2012/09/173772.jpg
  • http://eberhardshargh.ir/wp-content/uploads/2012/09/556715_515-e1406450228927.jpg
  • http://eberhardshargh.ir/wp-content/uploads/2012/09/81016569-54566161-e1406487223994.jpg

 
از انواعی از کشاورزی که باعث پایداری در کشاورزی می شوند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
کشاورزی تناوبی

کشت با مصرف نهاده کمتر
کشاورزی اکولوژیکی: در این روش کلیه خصوصیات اکولوژیکی مزرعه

ادامه مطلب