Go to Top

خدمات ما


تولید ادوات خاک ورزی وتوسعه استفاده از ادوات خاک ورزی حفاظتی،عامل پایداری محصولات

خاک ورزی حفاظتی به مجموعه ای از تکنیکها شامل نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک ، تناوب زراعی ، کاربرد کود سبز ، کنترل عبور و مرور وسایل وماشینهای کشاورزی و استفاده از بسترها گفته می شود . انتخاب روش مناسب خاکورزی حفاظتی بر اساس اقلیم ، بارندگی، بافت خاک،میزان منابع آب در دسترس ، نوع محصول و تناوب زراعی ، تراکم خاک و عمق آب زیرزمینی است

تولید باکیفیت انواع گاو آهن

موادی که در ساخت تیغه گاو آهن و سایر ادوات خاک ورزی بکار می روند، در حین شخم زدن تحت سایش شدید بوسیله ذرات ساینده ای چون ماسه و سنگریزه هستند و بنابراین بایستی از موادی با مقاومت سایشی نسبتاً بالا ساخته شوند.ابرهارد شرق با کیفیت و فناوری برتر و بهره گیری از دانش توانسته است بهترینها را ارائه دهد

صادرات محصولات

ابرهارد شرق در راستای خودکفائی و صادرات محصولات کشاورزی مشترک ایران وایتالیا توانسته صادرات به کشورهای آذربایجان٬عراق و ونزوئلا و افغانستان را طی مدت کوتاهی بدست آورد.